MORJÄRVS MOTORSÄLLSKAP

LÄMNAR HÄRMED FÖLJANDE INFORMATION OM SÄKERHETEN VID ISRACING SM 18 - 19 MARS 2017

INOM TÄVLINGSBANANS OMRÅDE

I bandepån finns ambulans, Tävlingsläkare samt  undersköterskor.

Därutöver finns sjuksköterskor på olika posteringar utefter tävlingsbanan.

Brandpersonal, med tillgång till brandsläckare, finns på samtliga posteringar utefter tävlingsbanan, på startplattan, vid varmkörningsbanan och i parkeringsdepån.

Före start informeras ambulanspersonalen av säkerhetschefen om var utfartsvägarna är placerade.

Radiosamband finns mellan samtliga posteringar utefter tävlingsbanan, startplattan, parkeringsdepån, varmkörningsbanan samt tävlingsledningen.

DENNA INFORMATION FINNS HOS

SOS ALARM, AMBULANSSTATIONEN I KALIX, , SÄKERHETSCHEFEN, TÄVLINGSLEDNINGEN DOMARORDFÖRANDE SAMT POSTERINGSCHEFERNA

TÄVLINGSLEDNINGEN NÅS

På telefon 072-729 49 23 finns Tävlingsledaren Leif Rönnlund

På telefon 070-239 44 49 finns Säkerhetschef Hans Rönnlund

HANDLINGSPLAN VID BRAND-OLYCKSFALL

Heatets avbryts, posteringschef bedömer olycksfallets karaktär.

Vid behov tillkallas säkerhetschef, ambulans, läkare, brandpersonal samt tävlingsledare och domare.

HUR STOPPAS TÄVLINGEN

Om tävlingsledningen beslutar att stoppa tävlingen p.g.a en olycka ska följande rutiner följas:

Domaren skall alltid omedelbart underrättas.

Polisen skall alltid underrättas vid olycka med personskada eller annan svårare skada inträffar.

Polisutredningen får aldrig föregripas om en svår olycka inträffat, som föranleder en polisutredning. Alla inblandade, tävlande såväl som funktionärer ska undvika att kommentera olyckan. Detta för att motstridiga uppgifter och rykten inte ska skapa förvirring i ett redan uppskärrat läge och inför en kommande utredning.

Om tävlingen stoppas ska SBF´s ordförande, förbundsdomare, utskottsordförande eller utskottssekreterare snarast underrättas (SBFs jourlista används).

Anhöriga underrättas så snart som möjligt.

OBS Tävlingen genomför i Morjärvs på Kalixälvens is 5 km efter väg mot Kalix